Archivní Vademecum poskytuje přehled o všech archivních fondech, sbírkách a pomůckách uložených v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Nabízí hledání podle názvů fondů a sbírek, podle jejich původců, na základě tematických skupin a v evidenci pomůcek. Dále umožňuje fulltextové hledání. Obsažené údaje se liší podle stavu zpracování jednotlivých fondů a sbírek, resp. pomůcek. Komfortní hledání v pomůckách je možné, mají-li elektronickou podobu. Starší, papírové pomůcky jsou k dispozici v badatelně archivu a postupně se uskutečňuje jejich konverze.

Všechny archiválie (např. listiny, spisy, úřední knihy, mapy, fotografie) tvoří fondy či sbírky (základní jednotky archivní evidence) zpravidla podle provenienčního principu. K orientaci ve zpracovaných, veřejnosti přístupných fondech a sbírkách slouží archivní pomůcky. Jejich základním typem jsou inventáře, obsahující seznam tzv. inventárních jednotek, úvod se studií o historii fondu a jeho původci atd. Inventární jednotky mohou představovat jednotlivé archiválie, ale většinou jsou věnovány jejich skupině. Proto je zapotřebí, se znalostí činnosti původce (úvod k inventáři) a na základě obsahu a časového rozmezí, odhadnout jednotky, které mohou hledaný údaj poskytnout. Dalšími typy pomůcek jsou katalogy, popisující každou jednotlivou archiválii, a dílčí inventáře, vyhotovené pouze pro část fondu nebo sbírky. Dočasnými pomůckami jsou manipulační seznamy a prozatímní inventární seznamy.

Údaje o fondech, sbírkách a pomůckách Archivu AV ČR jsou přebírány ze základní evidence Národního archivního dědictví. Elektronické pomůcky jsou vytvářeny pomocí programu Inventáře firmy Bach systems, s. r. o., webové rozhraní je aplikací produktu Archivní VadeMeCum téže firmy. Data jsou průběžně aktualizována. Archivní Vademecum MÚA AV ČR bylo ve své původní podobě zveřejněno v roce 2008. Výhledově bude zavedena elektronická objednávka z elektronických pomůcek a doplňovány budou digitální kopie archiválií pro studium online jako náhrada bádání v originálech, jež je podmíněno osobní návštěvou badatelny. Upozornění na opravy dat jsou s povděkem přijímána správcem systému.

Data Archivního Vademeca jsou chráněna platnou právní úpravou autorského zákona a lze je volně užít v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Publikování textů a obrazů je nepřípustné bez uvedení řádné citace. Užití digitálních obrazů pro jinou než osobní potřebu (např. pro publikační, výstavní, komerční a jiné účely) lze pouze po předchozím uzavření dohody o povolení reprodukce a udělení jednorázového reprodukčního práva. Objednávky na základě přesné citace pomůcky (fond či sbírka, inventární číslo) a s uvedeným termínem návštěvy vyřizuje badatelna.

© Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. – majetková práva ke všem textům a digitálním obrazům

© Bach systems, s.r.o. – Archivní VadeMeCum

Bach systems, s.r.o.